01 grudnia 2014

Szanowni Stypendyści IV EDYCJI!  Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.więcej...  

 

01 kwietnia 2014

 SSss  sssfrSDEsssss    Szanowni Stypendyści, zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenia tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim. więcej...

 

03 września 2014

Szanowni Stypendyści, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r.więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Nabór wniosków
W ramach Projektu odbędzie się nabór na cztery edycje przyznawania stypendium.
Rekrutacja stypendystów na poszczególne edycje będzie prowadzona odpowiednio:

 • Edycja I:        20 luty – 5 marzec 2012r.
 • Edycja II:       1-15 września 2012r.
 • Edycja III:      1-15 września 2013r.
 • Edycja IV:      27 lutego - 05 marca 2014r. (do godz. 15.00)

W czwartej, dodatkowej edycji zostanie przyznanych 10 stypendiów, otrzyma je siedem studentów i studentek oraz trzech pracowników zatrudnionych na etacie UMB z wszczętym przewodem doktorskim, którzy zamieszkują na terenie woj. podlaskiego.

Formularze zgłoszeniowe mogą składać zarówno studentki i studenci studiów doktoranckich UMB jak i pracownicy zatrudnieni na etacie UMB z wszczętym przewodem doktorskim, którzy zamieszkują na terenie woj. podlaskiego.

Osoba chcąca ubiegać się o stypendium powinna we wskazanym terminie dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do Komisji Stypendialnej - dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania
 • kopie publikacji i/lub kopię decyzji o przyznaniu finansowania projektu badawczego - pierwsza strona
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w UMB lub zaświadczenie o zatrudnieniu w UMB i otwartym przewodzie doktorskim
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa podlaskiego
 • oświadczenie, iż doktorant/doktorantka nie korzysta z innych stypendiów doktoranckich udzielanych
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Wypełniając formularz zgłoszeniowy do Komisji Stypendialnej i załączając kserokopie publikacji/ materiałów zjazdowych proszę zwrócić szczególnie uwagę na następujące punkty:

rzetelne zakwalifikowanie opublikowanych prac do kategorii Current Contents lub Medline (fałszywe zakwalifikowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją Państwa wniosku),

przedstawienie kopii publikacji (pierwsza strona) lub wiarygodnej decyzji o jej przyjęciu do druku (w przypadku ich braku praca nie będzie brana pod uwagę),

w przypadku  rejestracji prac w Current Contents i Medline prosimy o nie umieszczanie ich w dwóch kategoriach,

zwrócenie uwagi czy przy wszystkich pracach i komunikatach zjazdowych są podane nazwiska autorów oraz czy rzeczywiście były to zjazdy międzynarodowe z zagranicznym językiem wykładowym,

w przypadku zjazdów zakwalifikowanych jako międzynarodowe, a odbywające się w Polsce prosimy o oficjalną informację, że językiem wykładowym był język angielski lub inny zagraniczny (np. kserokopia abstraktu z materiałów zjazdowych/ czasopisma w j. angielskim).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonów:

 • 85 748 55 20 - Gabriela Radulska - kierownik projektu
 • 85 748 56 50 - Anna Piłaszewicz - specjalista ds. organizacyjnych
   

Ocena wniosków
Złożone wnioski zostaną poddane zarówno ocenie formalnej: terminowe złożenie wniosku oraz spełnienie kryteriów dostępu, jak i merytorycznej, według punktacji podanej na Formularzu zgłoszeniowym, przez członków Komisji Stypendialnej. Na podstawie zgromadzonych podczas oceny merytorycznej punktów zostaną utworzone listy rankingowe, oddzielna dla studentów studiów doktoranckich UMB i oddzielna dla pracowników UMB z wszczętym przewodem doktorskim.  

Uczestnictwo w Projekcie
Z osobami, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji i zajmą odpowiednie pozycje na listach rankingowych, zostaną podpisane Umowy Stypendialne.
Podstawą uczestnictwa w Projekcie będzie:

 • podpisanie Umowy Stypendialnej (wzór Umowy dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania)
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnienie i podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie
 • dostarczenie informacji o rodzaju i kwotach pobieranych stypendiów

Stypendyści w ramach projektu zostaną objęci dodatkową formą wsparcia, a mianowicie 3-dniowym szkoleniem mającym wykształcić umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy.
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało koniecznością zwrotu pobranych stypendiów wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku rezygnacji, nie podpisania Umowy Stypendialnej we wskazanym terminie lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobieranie stypendium przez stypendystę, stypendium otrzyma osoba sklasyfikowana na kolejnej pozycji na liście rankingowej.

Stypendium będzie przyznawane maksymalnie na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do otrzymania decyzji o nadaniu stopnia doktora. Wysokość indywidualnego stypendium będzie uzależniona od łącznej kwoty stypendiów pobieranych przez doktoranta w danym okresie ze środków publicznych i nie przekroczy kwoty 3500 zł.  

www.efs.gov.pl