01 grudnia 2014

Szanowni Stypendyści IV EDYCJI!  Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.więcej...  

 

01 kwietnia 2014

 SSss  sssfrSDEsssss    Szanowni Stypendyści, zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenia tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim. więcej...

 

03 września 2014

Szanowni Stypendyści, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r.więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projekcie

Projekt pn. "Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powstał i realizowany jest z myślą
o doktorantkach i doktorantach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby wspomóc ich rozwój naukowy, z uwagi na fakt, iż prowadzą oni badania w dziedzinach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjnego Podlasia, co znajduje odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych ogółem 90 doktorantek i doktorantów UMB zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. Będą to zarówno studentki i studenci I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich UMB (ogółem 60 studentek i studentów), jak również pracownicy zatrudnieni na etat w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z otwartym przewodem doktorskim (30 osób).

Uczestnicy Projektu zostaną objęci dwiema formami wsparcia: stypendium naukowym i 3-dniowym szkoleniem, które pozwoli na nabycie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Osoby, którym zostanie przyznane wsparcie w ramach projektu, będą objęci wsparciem stypendialnym do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, max. przez 12 m-cy. Wysokość indywidualnego stypendium może wynieść 3500 zł/m-c.

Planowany okres realizacji Projektu: 1 luty 2012r. - 31 styczeń 2015r.
Całkowita wartość projektu: 3 071 500 PLN

 

www.efs.gov.pl