01 grudnia 2014

Szanowni Stypendyści IV EDYCJI!  Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.więcej...  

 

01 kwietnia 2014

 SSss  sssfrSDEsssss    Szanowni Stypendyści, zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenia tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim. więcej...

 

03 września 2014

Szanowni Stypendyści, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r.więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

01 grudnia 2014

UWAGA! Dotyczy stypendystów IV edycji.

Szanowni Stypendyści!

Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.  

Sprawozdanie należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, ponieważ będzie to jednocześnie okazja do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na zakończenie udziału w projekcie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 września 2014r.

Szanowni Stypendyści,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r. W związku z tym, stypendyści IV edycji, uzyskali przedłużenie okresu otrzymywania stypendium.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 sierpnia 2014r.

Szanowni Stypendyści,

przypominamy, iż sprawozdanie, za okres od kwietnia 2014 do września 2014, odnośnie postępów osiągniętych w realizacji pracy doktorskiej dzięki wykorzystaniu środków pochodzących ze stypendium otrzymanego przez studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB” należy złożyć w Biurze Projektu, w nieprzekraczalnym terminie do 08 października 2014r. (środa).

Druk sprawozdania znajduje sie w zakładce Dokumenty do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 maja 2014

Szanowni Stypendyści,

3-dniowe szkolenia odbędą się w nowych terminach: I grupa - 16 - 18 czerwca 2014 i II grupa - 23 - 25 czerwca 2014.

Uwaga! Nastąpiła też zmiana miejsca szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w Domu Studenta nr 1 (sala telewizyjna), ul. Akademicka 3, w godz. 8.00-15.00.

W trakcie każdego dnia szkolenia, przewidziana jest półgodzinna przerwa obiadowa oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe. Posiłki i napoje zapewnione są przez organizatora szkoleń.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 maja 2014

Szanowni Stypendyści, 

z przyczyn niezależnych od organizatorów, w wyznaczonych wcześniej terminach tj. 2-4 i 9-11 czerwca 2014r. nie odbędą się 3-dniowe szkolenia wszystkich stypendystek i stypendystów III i IV edycji Projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”.

        W najbliższych dniach poinformujemy Państwa o nowych terminach szkoleń, które odbędą się też w czerwcu br. 

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

03 kwietnia 2014

Szanowni Stypendyści,

Informujemy, iż przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia wszystkich stypendystek i stypendystów III i IV edycji Projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” otrzymujących w ramach Projektu stypendium naukowe, planowane jest w rozbiciu na dwie grupy liczące śr. po 25 osób, w terminach:

  • 2 - 4 czerwca 2014
  • 9 - 11 czerwca 2014

(w obu przypadkach jest to poniedziałek, wtorek i środa). Ze względu na liczebność grup i ograniczoną ilość miejsc, będziemy prowadzić zapisy i prosić Państwa o wybór jednego z proponowanych terminów.

Obie edycje 3-dniowych szkoleń odbędą się w auli nr 1.7, na parterze budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 w Białymstoku, w godz. 08.00-15.00.

Zapisy na szkolenie będziemy prowadzić wyłącznie drogą mailową od 10 kwietnia 2014 od godz. 8.00 do 17 kwietnia 2014 do godz. 15.00. O przyjęciu do poszczególnej grupy będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje i harmonogram szkolenia zostanie umieszczony w maju br. (po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) w zakładce Program i harmonogram szkoleń.

Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy, że może nastąpić zmiana terminu i godziny szkolenia, o czym niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 kwietnia 2014r.

Szanowni Stypendyści,

poniżej zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenie tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim informacji o tym, iż Państwo są/byli Stypendystami projektu (na podstawie §4 ust.1, pkt. 7/ Umowy stypendialnej).

“Studies, research, commercialization – a support programme of UMB doctoral students” Sub-measure 8.2.1 Human Capital Operational Programme, co-financed from the European Union under the European Social Fund.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 lu tego 2014r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na wymagania względem dokumentacji składanej wraz z formularzem zgłoszeniowym do Komisji Stypendialnej.

Proszę zwrócić szczególnie uwagę na następujące punkty:

rzetelne zakwalifikowanie opublikowanych prac do kategorii Current Contents lub Medline (fałszywe zakwalifikowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją Państwa wniosku),

⇒ przedstawienie kopii publikacji (pierwsza strona) lub wiarygodnej decyzji o jej przyjęciu do druku (w przypadku ich braku praca nie będzie brana pod uwagę),

⇒ w przypadku  rejestracji prac w Current Contents i Medline prosimy o nie umieszczanie ich w dwóch kategoriach,

⇒ zwrócenie uwagi czy przy wszystkich pracach i komunikatach zjazdowych są podane nazwiska autorów oraz czy rzeczywiście były to zjazdy międzynarodowe z zagranicznym językiem wykładowym,

⇒ w przypadku zjazdów zakwalifikowanych jako międzynarodowe, a odbywające się w Polsce prosimy o oficjalną informację, że językiem wykładowym był język angielski lub inny zagraniczny (np. kserokopia abstraktu z materiałów zjazdowych/ czasopisma w j. angielskim).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 lutego 2014r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 27 lutego 2014r. rusza rekrutacja do czwartej, dodatkowej edycja stypendiów, przyznawanych w ramach realizacji projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wsparcie kierowane jest do:

  • Studentek i studentów I, II, III i IV roku studiów doktoranckich prowadzonych na UMB,
  • Pracowników etatowych UMB z wszczętym przewodem doktorskim.

Rekrutacja trwa do 5 marca 2014 (środa) do godz. 15.00.

Wszelkie informacje związane z warunkami udziału w naborze znajdują się na stronie projektu www.sbk.umb.edu.pl w zakładce "rekrutacja".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 lutego 2014r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż wkrótce ruszy czwarta, dodatkowa edycja stypendiów, przyznawanych w ramach realizacji projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wsparcie kierowane jest do:

  • Studentek i studentów I, II, III i IV roku studiów doktoranckich prowadzonych na UMB,
  • Pracowników etatowych UMB z wszczętym przewodem doktorskim,

Już wkrótce, na stronie internetowej Uczelni i stronie projektu www.sbk.umb.edu.pl , ogłosimy termin rekrutacji i szczegółowe warunki uczestnictwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 lutego 2014r.

Szanowni Stypendyści,

uprzejmie przypominamy, iż sprawozdanie, za okres od października 2013 do marca 2014, odnośnie postępów osiągniętych w realizacji pracy doktorskiej dzięki wykorzystaniu środków pochodzących ze stypendium otrzymanego przez studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2014r. (wtorek).

Formularz sprawozdania znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania/ Sprawozdanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 stycznia 2014r.

Szanowni Stypendyści,

wszyscy doktoranci i doktorantki UMB otrzymujący w ramach Projektu stypendia naukowe są zobowiązani do uczestnictwa w 3-dniowym szkoleniu stanowiącym drugą, komplementarną formę wsparcia.

Szkolenie uczestników III edycji stypendystów wstępnie zaplanowane jest na I połowę czerwca 2014. Informację tę, podajemy w związku z obowiązkiem złożenia do Działu Spraw Pracowniczych UMB planów urlopów wypoczynkowych na rok 2014. Dokładny termin i miejsce spotkania podamy w najbliższym czasie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 listopada 2013r.

Szanowni Stypendyści,

w związku z przyznaniem Państwu stypendiów naukowych dla najlepszych studentów i stypendiów projakościowych, bardzo proszę w nieprzekaraczalnym terminie do dn. 28 listopada 2013r. o osobiste przyniesienie wypełnionych oświadczeń o wysokości pobieranych nowych stypendiów. Nie przyniesienie ww. aktualnych oświadczeń w wyznaczonym terminie skutkuje nie wypłaceniem stypendium unijnego w listopadzie 2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopada 2013r.

Szanowni Stypendyści!

Uprzejmie przypominamy, że "Oświadczenie uczestnika projektu o wysokości pobieranych stypendiów w danym miesiącu"  należy dostarczyć w dwóch egzeplarzach, najpóźniej do dnia 10-tego każdego miesiąca, do Biura Projektu w godz. 8.00 - 15.00. Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Oświadczenie składają wszyscy stypendyści. Nie dostarczenie ww. dokumentu skutkuje nie wypłaceniem stypendium w danym miesiącu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 września 2013r. - Komisja Stypendialna rozpoczęła formalną i merytoryczną ocenę wniosków

Wyniki oceny wniosków zostaną podane do wiadomości osób zainteresowanych w terminie 3 tygodni od dnia zamknięcia naboru wniosków stypendialnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 września 2013r.

Szanowni Stypendyści, przypominamy, iż sprawozdanie, za okres od kwietnia 2013 do września 2013, odnośnie postępów osiągniętych w realizacji pracy doktorskiej dzięki wykorzystaniu środków pochodzących ze stypendium otrzymanego przez studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB” należy złożyć do 07 października 2013r. (poniedziałek)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 sierpnia 2013r.rusza rekrutacja na III edycję stypendiów dla doktorantek i doktorantów.

Jest to ostatnia już, trzecia edycja stypendiów przyznawanych w ramach realizacji projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparcie kierowane jest do:

  • Studentek i studentów I, II, III i IV roku studiów doktoranckich prowadzonych na UMB,
  • Pracowników etatowych UMB z wszczętym przewodem doktorskim,

Osoby chętne, spełniające warunki rekrutacji, proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Komisji Stypendialnej umieszczonego na stronie (http://www.sbk.umb.edu.pl/) w zakładce Dokumenty do pobrania i dostarczenie go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Biura Projektu w terminie od 2 do 13 września 2013r. w godzinach 8:00 – 15:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 czerwca 2013r.

Szanowni Stypendyści, szkolenie wszystkich doktorantek i doktorantów UMB otrzymujących w ramach Projektu stypendium naukowe odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2013r. (3 dni). Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu szkolenia znajdują się w zakładce: Program i harmonogram szkoleń.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 kwietnia 2013r.

Szanowni Stypendyści, przypominamy, iż sprawozdanie, za okres od października 2012 do marca 2013, odnośnie postępów osiągniętych w realizacji pracy doktorskiej dzięki wykorzystaniu środków pochodzących ze stypendium otrzymanego przez studentów studiów trzeciego stopnia oraz pracowników etatowych UMB z otwartym przewodem doktorskim w ramach projektu „Studiuję, badam komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB” należy złożyć do 15 kwietnia 2013r. (poniedziałek).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 kwietnia 2013r.

Szanowni Stypendyści, szkolenie wszystkich doktorantek i doktorantów UMB otrzymujących w ramach Projektu stypendium naukowe planowane jest w dniach 24-26 czerwca 2013r. (3 dni). Przypominamy, że uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe.

Trzydniowe szkolenie odbędzie się w auli nr 1.7, na parterze budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 w Białymstoku, w godz. 08.00-15.00.

Szczegółowe informacje i harmonogram szkolenia zostanie wkrótce umieszczony w zakładce Program i harmonogram szkoleń.

Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy, że może nastąpić zmiana terminu szkolenia, o czym niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 września 2012r.

W dniu 05.09.2012r. otrzymaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na rozszerzenie grupy docelowej projektu. O stypendium ubiegać się mogą również pracownicy etatowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zatrudnieni na etacie innym niż asystentka lub asystent, pod warunkiem posiadania w momencie rekrutacji otwartego przewodu doktorskiego.

W związku z tym, już podczas trwania obecnej, II-giej edycji stypendiów dla doktorantek i doktorantów, od osób spełniających warunki rekrutacji będzie przyjmowany Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie (http://www.sbk.umb.edu.pl/) w zakładce Dokumenty do pobrania. Ww. formularz wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przynieść do Biura Projektu w terminie od 3 do 14 września 2012r. w godzinach 8:00 – 15:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 sierpnia 2012r. – rusza rekrutacja na II edycję stypendiów dla doktorantek i doktorantów

Wsparcie kierowane jest do:

  • Studentek i studentów I, II, III i IV roku studiów doktoranckich prowadzonych na UMB,
  • Pracowników etatowych UMB zatrudnionych na etacie asystentki lub asystenta z wszczętym przewodem doktorskim,

Osoby chętne, spełniające warunki rekrutacji, proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Komisji Stypendialnej umieszczonego na stronie (http://www.sbk.umb.edu.pl/) w zakładce Dokumenty do pobrania i dostarczenie go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Biura Projektu w terminie od 3 do 14 września 2012r. w godzinach 8:00 – 15:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 sierpnia 2012 - Szanowni Stypendyści! Dnia 14 września 2012 mija termin złożenia Beneficjentowi sprawozdań z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych przez opiekuna
naukowego lub promotora.

UWAGA! Dnia 14 września 2012 mija termin złożenia sprawozdań z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych przez opiekuna naukowego lub promotora (6 miesięcy od zawarcia Umowy), w przypadku, gdy okres pobierania stypendium jest krótszy niż 6 miesięcy – Stypendysta składa jedno sprawozdanie, które należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca, za który stypendium zostanie wypłacone.

Prosimy o wypełnienie formularza sprawozdawczego umieszczonego na stronie http://www.sbk.umb.edu.pl/ w zakładce: dokumenty do pobrania i dostarczenie go do Biura Projektu w terminie do 14 września 2012r. w godzinach 8:00 – 15:00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 sierpnia 2012

Oświadczenie uczestnika projektu o wysokości pobieranych stypendiów w danym miesiącu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10-tego każdego miesiąca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 maja 2012 -  Uroczystość wręczenia Umów Stypendialnych w projekcie „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”.

Uroczystość wręczenia Umów Stypendialnych odbyła się w dniu 16 maja 2012r. (środa) w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o godz. 12:00.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami prasowymi nt. tego wydarzenia:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/81436
http://akadera.bialystok.pl/index.php/main/news/12594
http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=69383&_tc=EFD99CA448C296DF2ECB972C12B73D6E
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120516/BIALYSTOK/120519615
http://www.bialystokonline.pl/doktoranci-umb-otrzymaja-stypendia-na-badania-naukowe,artykul,64653.html
http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=69383&_tc=C7B104DE54C070EE40F402D9A8808F0A
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/edukacja_nauka/UMB_Uroczystosc_wreczenia_Umow_Stypendialnych_w_projekcie_Studiuje_badam_komercjalizuje_.htm
http://www.wiadomosci.bstok.pl/drukuj.php?drukuj=2406

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 maja 2012 - Szkolenie wszystkich doktorantek i doktorantów UMB otrzymujących w ramach Projektu stypendium naukowe odbędzie się w dniu 25-27.06.2012r. (3 dni)

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu szkolenia z dnia 11-13 czerwca 2012 na dzień 25-27 czerwca 2012. Miejsce szkolenia pozostaje bez zmian.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 marca 2012 - Komisja Stypendialna rozpoczęła formalną i merytoryczną ocenę wniosków

Wyniki oceny zostaną podane do wiadomości osób zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia naboru wniosków stypendialnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 luty 2012ruszyła rekrutacja na I edycję stypendiów dla doktorantek i doktorantów

Wsparcie kierowane jest do:
Studentek i studentów I, II, III i IV roku studiów doktoranckich prowadzonych na UMB
Pracowników etatowych UMB zatrudnionych na etacie asystentki i i asystenta z wszczętym przewodem doktorskim
Osoby chętne, spełniające warunki rekrutacji, proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (http://www.sbk.umb.edu.pl/) i dostarczenie go wraz z kompletem dokumentów do Biura Projektu w terminie od 20 lutego 2012r. do 5 marca 2012r. w godzinach 7:30 – 15:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 luty 2012 - podpisanie umowy o dofinansowanie

Dnia 16 lutego 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

www.efs.gov.pl